Advies nodig? Bel 0528 - 853555Neem contact op

 • Banner 1
 • Banner 2
 • Banner 3

Algemene-/ leveringsvoorwaarden Fieten Totaalbouw

Opgesteld op 1 januari 2014 te Noorscheschut.

ARTIKEL 1

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

A. Fieten Totaalbouw: De VOF Fieten Totaalbouw gevestigd en kantoorhoudende te Noordscheschut aan het Noord 124.

B. Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die Fieten Totaalbouw heeft verzocht c.q. heeft opgedragen een offerte uit te brengen, werkzaamheden te verrichten en/of zaken af te leveren.

ARTIKEL 2

Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen overeenkomsten en leveringen van Fieten Totaalbouw.

 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk tussen Fieten Totaalbouw en afnemer zijn overeengekomen.

 3. Toepasselijkheid van de door de afnemer gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 3

Aanbiedingen:

Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Fieten Totaalbouw zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Levering

 1. opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet-tijdige levering dient Fieten Totaalbouw schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

 2. Indien, om welke reden ook, de goederen door de afnemer op het overeengekomen tijdstip niet in ontvangst worden genomen, zullen de goederen door Fieten Totaalbouw worden opgeslagen.

 3. De afnemer is verplicht aan Fieten Totaalbouw de opslagkosten, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf de overeengekomen leveringsdatum.

 4. Ingeval van weigering van inontvangstneming van de goederen, zal Fieten Totaalbouw deze tot 30 dagen na aanbieding opslaan. Na ommekomst van deze termijn is Fieten Totaalbouw gerechtigd de goederen aan een derde te verkopen, of anderszins daarover te beschikken, onverminderd het recht van Fieten Totaalbouw op schadevergoeding.

ARTIKEL 4

Eigendomsovergang en risico

 1. Behoudens het gestelde onder lid 2 van dit artikel, zal de eigendom van en het risico voor

         de goederen overgaan bij aflevering, met dien verstande dat het transportrisico steeds  

         voor rekening van afnemer is.    

 2. Zolang de afnemer niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, en eventuele andere overeenkomsten met Fieten Totaalbouw, blijft Fieten Totaalbouw eigenaar van de zaken.

ARTIKEL 5

Overmacht

 1. De overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke Fieten Totaalbouw door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.

 2. Onder overmacht wordt volstaan oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, stemmingen in het openbaar vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand of andere ongevallen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen van overheidswege, niet of niet-levering van noodzakelijke materialen of halffabricaten door derden, defecten aan machinerieën en voorts alle overige omstandigheden die verhinderen dat Fieten Totaalbouw aan zijn verplichtingen kan voldoen, terwijl deze omstandigheden buiten de schuld of risicosfeer van Fieten Totaalbouw kan liggen.

ARTIKEL 6

Prijs meer- en  minderwerk

 1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere overheidsheffingen, tenzij anders aangegeven.

 2. Indien na de datum van de offerte één of meer kostprijsfactoren zoals deze gelden op het moment van aanbieding (waaronder de loonsommen volgens normale arbeidstijden) – wijzigingen ondergaan, ook al geschiedt zulks ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Fieten Totaalbouw gerechtigd de overeengekomen prijs in evenredigheid met de gewijzigde factor te wijzigen.

  Tevens kan wijziging plaatsvinden naar aanleiding van gegevens verstrekt door de afnemer, die onjuist of onvolledig blijken te zijn en kostprijsverhogend werken, alsmede ten gevolge van oorzaken die naar redelijkheid en billijkheid niet voor rekening van Fieten Totaalbouw kunnen komen

 3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats in geval van bestekwijzigingen en/of in geval van afwijkingen met betrekking tot stelposten en verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden.

 4. Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van Fieten Totaalbouw op verrekening daarvan onverlet. Meerwerk kan nimmer aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst.

ARTIKEL 7

Betaling

 1. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, te geschieden dagen na ontvangst van de factuur, zonder dat de afnemer zich op enige korting, verrekening of opschorting kan beroepen.
 2. Bij niet tijdige betaling, zoals bedoeld onder lid 1, is de afnemer in verzuim zonder dat ingebrekestelling door Fieten Totaalbouw verreist is.
 3. Totdat algehele betaling door de afnemer heeft plaatsgevonden, kan Fieten Totaalbouw te allen tijde van de afnemer verlangen dat zekerheid wordt gesteld voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst te betalen bedragen, met inbegrip van rente en kosten.
 4. Indien de afnemer niet tijdig aan de onder lid 1 bedoelde betalingsverplichting voldoet, is deze wegens vertraging in voldoening van het verschuldigde bedrag na factuurdatum de wettelijke rente verschuldigd.
 5. Alle buitengerechtelijke incassokosten met betrekking tot de invordering van door de afnemer niet betaalde bedragen, zijn voor rekening van de afnemer, en worden op 15% van het verschuldigde bedrag gefixeerd, met een minimum van € 150,- euro te vermeerderen met omzetbelasting.

ARTIKEL 8

Gebreken/klachtentermijnen/garantie

 1. De afnemer dient de gekochte zaken bij aflevering onmiddellijk te (laten) onderzoeken. De eventuele gebreken dienen binnen tien werkdagen nadat de levering heeft plaatsgevonden, schriftelijk aan Fieten Totaalbouw te worden gemeld, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens Fieten Totaalbouw terzake van gebreken c.q. fouten vervalt.

 2. In geval van een door Fieten Totaalbouw gegrond bevonden klacht heeft Fieten Totaalbouw het recht de betreffende zaak of onderdelen daarvan te herstellen en/of deze door soortgelijke zaken te vervangen.

  Fieten Totaalbouw is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade van de afnemer.

 3. Retouren zijn zonder voorafgaande toestemming van Fieten Totaalbouw niet toegestaan.

 4. Een aanspraak op garantie in niet aanwezig indien:

     5.  Terzake van alle zaken die door Fieten Totaalbouw van derden zijn of worden betrokken, alsmede ten aanzien van alle diensten en/of werkzaamheden die in opdracht van Fieten Totaalbouw            door derden zijn uitgevoerd, is Fieten Totaalbouw niet tot enig verder strekkende garantie gehouden dan tot welke Fieten Totaalbouw van bedoelde derden heeft verkregen.

ARTIKEL 9

Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Fieten Totaalbouw uit hoofde van de overeenkomst met de afnemer is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staan tot de prijs van de betreffende zaak.

 2. Fieten Totaalbouw is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, dan wel enigerlei andere gevolgschade van de afnemer.

 3. Fieten Totaalbouw is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat de afgeleverde zaken door de afnemer in gebruik zijn genomen, zijn bewerkt of verwerkt, aan derden zijn geleverd, of door derden in gebruik heeft doen nemen, dan wel door derden heeft doen bewerken of verwerken.

 4. Fieten Totaalbouw is nimmer aansprakelijk voor schade, die haar oorzaak vindt in de door de afnemer niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig opgegeven specificaties of andere mededelingen die mondeling, al dan niet telefonisch, door de afnemer, of door een door hem aangewezen persoon, zijn gedaan.

 5. Indien Fieten Totaalbouw door de derde aansprakelijkheid wordt gesteld voor schade waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de afnemer c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, zal de afnemer Fieten Totaalbouw volledig vrijwaren en Fieten Totaalbouw alles vergoeden wat hij aan de derde dient te voldoen.

ARTIKEL 10

Ontbinding

 1. De overeenkomst tussen Fieten Totaalbouw en de afnemer wordt zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden na een schriftelijke verklaring op het tijdstip waarop de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard.

  Voorlopige surseance aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen, of over delen daarvan, verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

 2. Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De afnemer is aansprakelijk voor de door Fieten Totaalbouw geleden schade, waaronder winstderving en transportkosten.

ARTIKEL 11

Toepasselijk recht

 1. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlands recht.

 2. In afwijking van de wettelijke regels voor bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Fieten Totaalbouw en de afnemer in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Assen. Fieten Totaalbouw blijft echter bevoegd de afnemer te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Names Fieten Totaalbouw,

Jan Fieten

Directeur

 

Nieuws

meer nieuws